01 Årsrapport Lindum 2019

Å knekke den grønne koden

Ord fra lederen

Sammen – for miljøets skyld

Fokuset på bærekraft, innovasjon og ressursgjenvinning har aldri vært sterkere. Vi befinner oss midt i et paradigmeskifte, der avfall ikke lenger ses på som avfall, men som ressurser og verdier.

Av de 17 bærekraftsmålene til FN, er det ofte nr. 17, samarbeid, jeg pleier å trekke frem som det aller viktigste. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes, og den variabelen som alle de andre målene er avhengig av.
Den Magiske Fabrikken er et godt og foreløpig ganske unikt eksempel på samarbeid i vår bransje. Selv om fabrikken behandler avfall, handler ikke Den Magiske Fabrikken om avfallsbehandling. Den handler om gjenvinning av ressurser, reduksjon av klimagassutslipp og ny matproduksjon. Alt dette har vi fått til gjennom et tett samarbeid mellom det offentlige, private selskaper, akademia og bonden.

2019 har vært nok et år der vi har sett og erfart at samarbeid lønner seg, og samarbeid nytter. Ordtaket «To hoder tenker bedre enn ett» kan overføres til industrien, og for å se det store bildet og finne de gode løsningene som dekker bredt, er vår erfaring at jo flere hoder, jo bedre. Lindum har også i 2019 samarbeidet tett med en rekke aktører på ulike områder.

Clean Air Systems

CLAIRS: luktspesialisten

CLAIRS (Clean Air Systems) er en av Lindums avdelinger, og tilbyr både luktrenseløsninger og rådgiving knyttet til luktutfordringer. 2019 har vært CLAIRS’ travleste, men også mest spennende år siden oppstarten i 2010 – ikke minst på grunn av økt samarbeid med næringsmiddelindustrien.

Med hovedkontor i Skien, leverer CLAIRS tjenester og produkter i hele Norge. Avdelingen har blant annet levert luktrenseløsninger til biogassanlegg, industrielle aktører og kommunale renseanlegg. CLAIRS’ første oppdrag til næringsmiddelindustrien skjedde høsten 2016, der CLAIRS skulle kartlegge avkast fra et anlegg som skapte luktplager for naboer.

I dag ønsker kunder å kunne forholde seg til én partner med ansvar for den komplette leveransen. Med sin høye kompetanse og betydelige erfaring har CLAIRS de siste årene gått fra å være en produktleverandør til i større grad å levere helhetlig løsninger og prosesser bestående av flere rensetrinn.

Jo tidligere CLAIRS blir involvert i et prosjekt, dess større er sjansen for at et luktproblem kan løses på god og effektiv måte.

CLAIRS gjennomfører luktanalyser, gassmålinger og VOC-målinger for å finne årsaken til lukter, og benytter denne informasjonen til valg av løsning. Gjennom gode rutiner, dokumentasjon og tilstedeværelse sørger CLAIRS for å ivareta alle leveranser på optimal måte. Jo tidligere CLAIRS blir involvert i et prosjekt, dess større er sjansen for at et luktproblem kan løses på god og effektiv måte.

For å sikre at alle til enhver tid har rett kompetanse og systemer for god kompetanseoverføring, har CLAIRS etablert en intern skole. Her foregår det både intern kunnskapsdeling og innhenting av ekstern kompetanse. Temaer som HMS, luktveiledning, enkel kjemi, elektro og automasjon står på agendaen, slik at alle får faglig påfyll og en felles forståelse for tematikk knyttet til faget.

Høydepunkter 2019

1. Lindum satser på pyrolyse

Lindum skal sette opp et pyrolyseanlegg i Drammen. Anlegget skal brukes til ulike FoU-prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. I tillegg skal ledig kapasitet utnyttes til produksjon og salg av biokull. I prosjektet samarbeider Lindum med en rekke aktører innen forskning, for å bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål og samtidig gi verdiskapning for selskapet.

1

2. Celle for syredannende gneis

I september åpnet celle for syredannende gneis ved Lindum Sør sitt anlegg i Lillesand. I Agder er det i nyere tid påvist store mengder syredannende gneis, en steintype som avgir svovelsyre når den blir eksponert for luft og vann. Det innebærer at massene ved deponering må behandles spesielt. Her har Lindum utviklet en egen løsning for dette.

2

3. Første hybrid-doser

Lindums avdeling i Tønsberg kunne som første i Norge glede seg over kjøpet av en splitter ny CAT hybrid-doser av typen D7E. Maskinen bruker mindre diesel og har lavere utslipp enn en vanlig doser, samtidig som driftskostnadene er betydelig lavere, ettersom drift av understell og hydraulikk skjer gjennom en generator og elektriske motorer.

3

4. Nye muligheter i Oredalen

I 2019 fikk Lindum ny tillatelse fra Fylkesmannen for drift av anlegget i Oredalen som ligger på Tofte i Asker kommune. Denne omfatter også en større utvidelse av anlegget slik at driftsperspektivet forlenges med opptil 20 år. Det gjør at anlegget nå kan planlegge for fremtiden, både når det gjelder infrastruktur og ikke minst behandlingsløsninger.

4

5. Sigevannshåndtering Oredalen

Ny sigevannsdam ved anlegget i Oredalen øker fordrøyningskapasiteten betraktelig, og reduserer sterkt risikoen for at sigevann går i overløp – selv med økte nedbørsmengder. Nytt renseanlegg som er under etablering vil gjøre at sigevann som slippes ut fra deponiet har god kvalitet. Tiltakene er kostbare, men nødvendige, og gjør Lindum rustet til å takle morgendagens miljøutfordringer og strengere krav fra myndighetene.

5

Intervju med styreleder

Et unikt kompetansemiljø

Innovative løsninger, høy kunnskap og moderne teknologi har gjort Lindum til en ledende aktør innen gjenvinning av ressurser. Styreleder Hans Henrik Bruusgaard er likevel ikke i tvil om hva som er den viktigste ressursen for selskapet:
– Menneskene som jobber her er helt avgjørende for suksessen, sier han.

Som øverste styringsorgan i virksomheten, er det styrets ansvar å føre kontroll på selskapet på vegne av eieren, Drammen Kommune. I styret legges det forretningsstrategier, og sikres at alt fra HMS, internkontroll, organisering og etiske retningslinjer fungerer optimalt i forhold til eierstrategi og lovverk.

Styreleder Hans Henrik Bruusgaard er begeistret over hva Lindum har utrettet så langt av unikt arbeid som gagner miljøet, og har stor tro på at selskapets positive utvikling vil fortsette.

 

Lindum har fått til utrolig mye spennende innen gjenvinning av det som tradisjonelt har blitt sett på som avfall. Styrets oppgave er blant annet å tenke på hvordan selskapet kan fortsette denne utviklingen slik at det skapes bedre og lønnsomme løsninger for samfunnet og miljøet

Ressurser, ikke avfall

Miljøgevinstene er betydelige når forurenset grunn som for eksempel stein eller jord, som tidligere måtte deponeres, nå i stedet kan renses og brukes igjen. Og mulighetene strekker seg langt forbi forurenset grunn: 

– Matavfall, kloakkslam, trevirke – dette er jo ikke avfall, det er verdifulle ressurser. Lindum ligger langt fremme i å skape løsninger som utnytter disse ressursene, for eksempel gjennom biogassproduksjon og flishugging, forteller Bruusgaard.

Og selv med en stadig mer prosessrettet virksomhet der avansert og smart bruk av teknologi ligger bak løsningene, er styrelederen tydelig på at menneskene er den viktigste ressursen og nøkkelen til selskapets videre utvikling.

 

Det er menneskene som skaper og bidrar til løsningene, det er de som har brakt Lindum dit selskapet er i dag.

Ledende innen bærekraftige løsninger

– Kompetanse har stått sterkt hele veien, og når Lindum nå skal utvikle seg mot en enda sterkere posisjon som kompetansemiljø og teknologiselskap, er det menneskene som er avgjørende for videre suksess, sier Bruusgaard.

Det er nok fortsatt endel som ikke kjenner til Lindums posisjon som ledende innen utvikling av bærekraftige løsninger for miljøets skyld. Derfor er styrelederen opptatt av og få kommunisert det Lindum står for og alle de avanserte og konkurransedyktige løsningene selskapet tilbyr for å skape en bærekraft som vi er helt avhengige av fremover.

 

Dette er en miljøvirksomhet med stor M, som jobber kontinuerlig for å finne løsninger som gagner både bedrifter, mennesker og miljø. Den omfattende biogassproduksjonen, avansert deponidrift og spennende renseløsninger er gode eksempler på det unike utviklingsarbeidet som foregår – som vi bare har sett begynnelsen på.