02

Brikken som manglet

Hvordan ble et deponi for forurenset grunn og betong i en liten kommune på Sørlandet en viktig brikke i selskapets strategi?

På kaia i Lillesand kommer skip med forurensede masser. Kort vei unna ligger Lindums nye deponi for forurenset grunn og betong.

Lindum Sør, et samarbeid mellom Lindum og Libir IKS, blir med dette en strategisk viktig del av mottaksnettverket til Lindum.

Deponiet tar Lindum ett skritt videre på veien til å bli ledende innen nytenkende avfallshåndtering.

Agder fylkene har i lengre tid hatt store forekomster av sur gneis.

Når gneisen blir sprengt og utsatt for oksygen får avrenningen høy konsentrasjon av tungmetaller. Det kan bety store konsekvenser for miljøet dersom dette ikke håndteres med kløkt.

Det sure vannet fra gneisen har funnet veien ut i innsjøer og vann og forårsaket fiskedød ved at fisken har fått aluminium i gjellene.

For det lokale miljøet er det viktig at gneisen håndteres og behandles lokalt.

 

Lindum har tatt utfordringen og har utviklet gode metoder for å behandle gneisen på en sikker måte.

Når gneisen blir sprengt og utsatt for oksygen blir avrenningen sur og får høy konsentrasjon av tungmetaller. Miljøkonsekvensene av det kan være store.

I 2018 fikk Lindum Sør tillatelse til å ta imot, behandle og deponere syredannende gneis, og selskapet er nå rustet for å ta imot store mengder av nettopp dette.

Det er et stort og viktig oppdrag.

Nå bygger Lindum en egen deponicelle til dette formålet.

Metoden for å karakterisere og deponere denne bergarten på en miljømessig trygg og forsvarlig måte er testet og utviklet i samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Ettersom det først er når gneisen kommer i kontakt med luft at den representerer en trussel for miljøet,
er det viktig at det brukes en spesiell metode når det deponeres.

Metoden som er jobbet frem handler om å legge massene i spesielle, tette celler helt frie for oksygen. Når oksygentilførselen stoppes, elimineres også faren for at forurensningen spres.

Lindums utvidelse stopper ikke her. Nå er målet å utvide deponivirksomheten videre vestover.

 

For miljøets skyld

Lindum flisa har nå skjøvet behandling av trevirke én etasje opp i avfallspyramiden.