04 Den evige runddansen

Sirkularitet i praksis

I 2019 tok Lindum offisielt over driften av Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. Det siste året har selskapet løpende lært, forsket, erfart og justert både produksjon og prosesser. Målet har vært å stadig optimalisere uten å slippe målsettingen av syne: Å tilrettelegge for sirkulær økonomi og grønn vekst.

Et av hovedmålene med sirkulærøkonomi er å utnytte alle ressurser best mulig, og holde dem i et kretsløp der resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.

Dette er noe Lindum jobber tett og systematisk for å oppnå, blant annet gjennom gjenvinning av ressursene i matavfallet fra hver 5. nordmann.

«Grønn vekst» kan defineres som en økning i den type økonomisk verdiskaping som gir lavere samlede miljøbelastninger. Det betyr der vekst i økonomi og reduksjon i utslipp skjer på en og samme tid. «Grå vekst» er produktivitetsforbedringer hvor samlet miljøbelastning øker på tross av effektivisering.

Hvordan løser vi den oppgaven?

Lindum tar imot matavfall fra ca. 1,2 millioner nordmenn. Matavfallet blir prosessert i fabrikken, og resultatet er to produkter: biogass og biogjødsel.

Biogass brukes blant annet som drivstoff på busser og renovasjonsbiler. Biogass inneholder metan og dannes ved anaerob (oksygenfri) nedbryting av organisk materiale, slik som for eksempel matavfall eller husdyrgjødsel.

Biogass kan anvendes på samme måte som naturgass – til å produsere energi i form av varme, elektrisk kraft og drivstoff.

I dag brukes også restproduktene fra biogassproduksjonen, nemlig biogjødsel og «grønn» CO2, til dyrking av blant annet tomater ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. Det vil si at produktene fra fabrikken utnyttes til det fulle. På denne måten sørger Lindum for å dekke et helt kretsløp i denne prosessen.

Lindum ønsker å lage et system som er 100 prosent bærekraftig, ved å utnytte alt som kommer ut av biogassanlegget til å produsere nye verdier. Ved å ta inn husdyrgjødsel i tillegg til matavfallet, reduseres metanutslipp fra landbruket. Bøndene får dermed tilbake mer og bedre gjødsel, slik at bruken av «grå» kunstgjødsel reduseres kraftig. Dette gjør at hele denne integrerte løsningen blir svært klimavennlig.

Alt matavfall fra husholdninger i Kragerø, Grenland, Vestfold, Drammensregionen, Kongsberg, Asker, Romerike, Follo, Indre Østfold og Halden havner i Den Magiske Fabrikken. Det siste året har Lindum gjennom fokus på prosessforbedring økt kapasiteten med rundt 10 000 tonn.

I tillegg til matavfall, tar den Den Magiske Fabrikken i Tønsberg inn store mengder husdyrgjødsel fra det lokale landbruket.

Prinsippet er nemlig enkelt: Alt organisk materiale lager metangass når det råtner, og denne gassen kan vi trekke ut og bruke til noe nyttig – hvilket er optimalt for miljøet.

Det siste året har Lindum sørget for at stort sett alt matavfall som blir kjørt til fabrikken fraktes med biler som bruker biogass som drivstoff. Dette er en milepæl Lindum er stolte av, og som kan forklares med miljøbevisste kunder, samt tilgang på drivstoff direkte på fabrikken.

Lindums kontinuerlige forskning på produksjonsprosesser samt resultatene som er oppnådd i Den Magiske Fabrikken, har vekket internasjonal oppmerksomhet. Bransjen, myndigheter og andre aktører ønsker stadig å ha en dialog med Lindum for å kunne være med på denne utviklingen.

Og det er bra at flere vil være med! Hvis flere av FNs bærekraftsmål skal nås, må alle melde seg på og jobbe for sirkulær økonomi og grønn vekst. Og på dette området er Lindum heldigvis godt i gang, takket være høy kompetanse, gode samarbeidspartnere og bevisste kunder.

Air Liquid er en viktig samarbeidspartner knyttet til gassen vi produserer, og har det siste året levert gass fra fabrikken til industrivirksomhet og som drivstoff i samferdselssektoren.

Air Liquid er en verdensledende leverandør av gasser, teknikk og tjenester for industri- og helsesektoren. Virksomheten er representert i 80 land, har ca 66 000 medarbeidere og over 3,6 millioner kunder. Toppsjefen besøkte selv DMF i 2019 for å forstå hvordan «den magiske løsningen» kan utnyttes internasjonalt.