03 Medarbeiderskap

– Våre 155 ansatte er det viktigste vi har

Lindum har drevet med avfallshåndtering og miljøarbeid i over 20 år, og i like mange år har kompetansen sittet i veggene.

Først i de tynne brakkeveggene der det hele startet i 1997, og siden i anlegg og fabrikker, i gravemaskiner og hjullastere, og på kontorer på alle Lindums lokasjoner.

Nye ideer har blitt testet ut, erfaringer høstet, og morgendagens behandlingsløsninger har sett dagens lys.

Verden er inne i en ny tid, hvor bærekraft og ressursgjenvinning står sentralt – og kompetanse og kunnskap er de verktøyene vi har til rådighet.

Utfordringene er mange, og medarbeiderne og deres kompetanse er Lindums desidert viktigste ressurs og konkurransefortrinn.

Lindum jobber aktivt med å utvikle et arbeidsmiljø preget av tillit, stolthet og fellesskap. For å få til dette har vi jobbet aktivt med å skape ett Lindum ved å fokusere på kontinuerlig utvikling av ledelse, medarbeiderskap, strategisk kompetanseutvikling, internkultur og kommunikasjon.

Et godt samspill krever tydelig ledelse og klare roller, men også at medarbeiderne selv tar ansvar for det gode samarbeidet, felles resultater og arbeidsmiljø. Lindum har valgt å jobbe ut fra konseptet «medarbeiderskap».

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, arbeidskollegaene og arbeidsgiveren vår. For å lykkes med dette jobber vi aktivt med det forpliktende samspillet mellom leder og ansatt.

Samtidig som Lindum de siste årene har økt sitt fokus på digitalisering og prosessorientert drift, har tilnærmingen til HR også blitt ytterligere systematisert, konsentrert og målrettet.

Å legge vekt på medarbeiderskap innebærer mer ansvar og tillit knyttet til medarbeidernes rolle og utvikling, samt økt grad av selvledelse.

Vi er hverandres arbeidsmiljø og vi skal spille hverandre gode. For å få til det, må ledere og medarbeidere forstå hverandre. God hverdagsledelse, samhandling, motivering og involvering av de ansatte er derfor svært viktige lederoppgaver hos oss.

Det grunnleggende aspektet i medarbeiderskap handler om at utvikling skjer når vi får kontakt med det beste i oss selv – og ikke når vi blir konfrontert med vår utilstrekkelighet.

Dette perspektivet forplanter seg også raskt til det forholdet medarbeiderne har til sin leder, og dermed vokser det frem en kultur som skaper et vitalt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Lindum gjennomfører en medarbeiderundersøkelse annethvert år, som gir en pekepinn på hva som fungerer og ikke fungerer. Bedre informasjonsflyt og -styring, samhandling, kvalitet og sikkerhet, kommunikasjon, kompetanse, tett på-ledelse og digitale verktøy er områder Lindum har hatt stort fokus på de siste to årene.

Jeg er utrolig imponert over alle våre ansatte.

Kjernen i godt medarbeiderskap handler om å ta ansvar for sine kollegaer suksess ved å dele kompetanse og erfaring, ville hverandre vel og heie på hverandre underveis.